Contributie in Corona tijd

Hier een bericht van de tennisclub over de uitgestelde start van het nieuwe tennisseizoen en wat dat betekent voor de contributie. 

Zoals jullie allemaal natuurlijk weten mag er niet getennist worden tot en met 28 april. In de week voorafgaand aan deze datum wordt door het kabinet besloten welke corona-maatregelen doorlopen en welke niet. De ervaring leert dat de KNLTB dan de dag erna met richtlijnen komt over wat dit betekent voor de tennisclubs. We zullen als bestuur deze richtlijnen volgen, wij hopen dat jullie dit respecteren.

Zoals elk jaar gebruikelijk wordt in deze periode (april) ook de contributie geïnd. Zo ook dit jaar, over ongeveer 2 weken. We vinden het gepast om hier nu een toelichting op te geven.

De hoogte van contributie 2020 is vastgesteld in afgelopen ALV (en is overigens gelijk aan 2019). We zien nog geen reden om hiervan af te wijken. De reden hiervoor is dat onze opbrengsten in 2020 lager zullen zijn dan het afgelopen jaar, met name door het wegvallen van de baromzet. De vaste kosten daarentegen lopen gewoon door. Daarbij geeft de gemeente ons vooralsnog geen korting op de baanhuur. We doen overigens wel een beroep op compensatieregelingen die door de overheid worden aangeboden, maar we hebben nog geen zekerheid dat we deze zullen ontvangen. Het komt er kort gezegd op neer dat de club de volledige contributie nodig heeft om financieel gezond te blijven. We hopen dat u hier begrip voor heeft.

Tegelijkertijd willen we onze ogen niet sluiten voor mensen die hier anders tegenaan kijken, bijvoorbeeld omdat deze coronacrisis ook de financiën thuis hebben geraakt. Voor deze leden willen we er ook zijn. We zoeken dan samen naar een oplossing. We vragen u zich per mail te melden bij Willem Maris, onze penningmeester (marisw@xs4all.nl).

Er is ook een scenario denkbaar dat de club zo lang dicht is dat de hoogte van de contributie niet meer gerechtvaardigd is. Voor het afwegen van maatregelen die we dan kunnen nemen is duidelijkheid nodig ten aanzien van de corona-maatregelen na 28 april, de richtlijnen van de KNLTB en mogelijke tegemoetkomingen van de gemeente en de Rijksoverheid. Wij houden jullie hiervan de komende tijd op de hoogte via onze nieuwsbrieven.

We wensen jullie sterkte en gezondheid en hopen op meer positieve scenario’s voor de maatschappij en onze club. We hopen om jullie over niet al te lange tijd weer op de club te ontmoeten.

Het Bestuur

Nieuws overzicht