Notulen algemene leden vergadering (ALV)

20 februari 2019

Aanwezigen:

Mark van der Vlies, Pieter van Delden, Frank Manders, Carel Wijffelman, Eugene Philips, Wendy Langeveld, Paul Gerrits, Ellen de Jong, Paul Chandon Janssens, Marja Hogendorf, Pauline Heij, Marion de Boer, Piet Breebaart, Frans Ekelschot, Lieneke Mulder, Daan Vreeken, Yvonne Verdonk, Mariet Radder, Jasper Radder, Marianne Kooijmans, Henny van Egmond, Paula Werner, Andrea Schroder, Frans Vos, Marijke de Jong, René Wellens, Har Walenkamp, Leo van der Spek

1. Opening 

Paul Gerrits opent de vergadering om 20:05

2. Vaststelling agenda

De agenda wordt vastgesteld. Toestand banen wordt toegevoegd als agendapunt.

3. Concept verslag ALV februari 2018

Het verslag wordt vastgesteld met de volgende opmerkingen: Daan Vreeken stelt voor aantallen leden te vermelden, met uitsplitsing naar junior en senior.

Yvonne: Yvonne Verdonk informeert naar buitenmeubilair. Pauline antwoordt dat vorig jaar staan tafels zijn vervangen, komend jaar kijken we naar eventuele verdere aanpassingen.

Daan: informeert naar rookverbod.Paul laat weten dat wij een Rookvrij vereniging worden. Discussie over rookverbod versus rookvrij.

Overigens vastgesteld.

4. Mededelingen bestuur

a. Technische commissie Ellen: zie verslag.

·        Ellen stelt verder participatie aan activiteiten aan de orde. Antwoord uit de zaal: men heeft het druk, ligt niet zozeer aan activiteiten.

b. commissie ledenbehoud en ledenwerving (Ellen)

·        Poster met de activiteiten waaronder tennis toernooien etc. (gemaakt door Andrea) wordt gepresenteerd.

·        Enquête: paar elementen eruit gehaald: activiteiten, laddercompetitie, zicht op bezetting banen. Lessen: meer flexibiliteit in aanbod. Clubapp: wordt aangekondigd.

c. Jeugdcommissie (Wendy):

We zien verschuiving: 15, 16, 17 schuift uit, jong aanbod is er wel. Meer competitieteams bij de jeugd.

 

d. Bar/ exploitatie commissie (Pauline: zie ook verslag)

·        Banen: a.s. zondag 24/2 kan er naar verwachting gespeeld worden. Piet licht toe: andere verenigingen zijn ook nog niet open. OLTC alleen op de premium plus banen, ook zij sluiten bij vorst. Vorig jaar half maart opengegaan, nu 24 februari. Piet Breebaart is heel tevreden over onderhoud door gemeente. Complimenten van de vergadering aan Piet Breebaart. Daan Vreeken: informeert naar onderhoud, kan dit niet in eigen beheer.

e. Overige mededelingen:

·        Gemeente, privatisering is afgeketst. Toelichting op huurverhoging voor premium plus door gemeente. Voor minibaan zal gemeente alleen grondhuur rekenen, niet de huidige hoge huur.

·        Gemeente: clubhuis zal als stemlokaal fungeren.

·        Sponsoring: Leo heeft sponsorpakketten ontworpen, beslissingen zullen door nieuw bestuur genomen worden.

5. Financieel verslag 2018 

a. toelichting door penningmeester:

·        Eugene licht winst- en verliesrekening toe. Vraag René Wellens: zouden we ter voorkoming van tapverlies niet een knopsysteem kunnen invoeren. Henny van Egmond legt uit waarom destijds voor deze tap is gekozen.

·        Eugene licht balans toe.

b. rapport kascommissie Daan Vreeken.

·        Kasco heeft onderzocht, goedgekeurd, stelt voor bestuur decharge te verlenen. Bestuur krijgt decharge voor financieel verslag. Complimenten aan penningmeester voor de wijze waarop zijn functie vervuld.

6. Mutaties bestuur

a. dechargeren Paul Gerrits en Pieter van Delden: aangenomen

b. voorstel tot benoeming Frank Manders (voorzitter) en Mark van der Vlies (secretaris): aangenomen

7. Begroting 2019

a. toelichting penningmeester:

·        Niet veel veranderd t.o.v. voorgaande jaren, wel verhoging baanhuur.

·        René Wellens, vindt de begroting wat conservatief voor baromzet.

·        Leo wijst erop dat bij de baten of contributie verhoogd zal moeten worden, of ledenaantallen zou moeten toenemen. Henny stelt voor afschrijvingstermijn voor clubhuis te wijzigen. Er is een MJP. Reservering kan wat lager, afschrijvingstermijn ongewijzigd.

·        Begroting heeft instemming vergadering.

b. vaststellen contributie: bestuur stelt voor de contributie ongewijzigd te laten. Aangenomen.  

8. Rondvraag.

Marion vraagt of de kleedkamers overdag geopend worden? Bestuur zal het onderzoeken. Kan er een fonteintje in kleedkamers komen: bestuur zal het onderzoeken.

[Ellen zoekt testers voor nieuwe ballen; René en Paul melden zich aan.]

9. Sluiting

Frank Manders sluit de vergadering om 21:45.